Gedragsbegeleiding

Valt jouw hond uit naar anderen honden? Heeft jouw hond het moeilijk om rustig te worden? Trekt jouw hond aan de leiband? Vertoont jouw hond bepaalde angsten/ agressie?

Dit gedrag is niet alleen vervelend, maar het kan een ook sterke invloed hebben op jouw leven…

Gedragsproblemen kunnen ontstaan in het nest, of kunnen op latere leeftijd in de hand gewerkt worden door stress, trauma, verveling of zelf ziektes. Ik werk bijna altijd samen met de dierenarts indien er een medisch vermoeden is.

Schrijf je in:

  Hoe kan ik jou en jouw hond helpen?

  Er wordt gewerkt met een vragenlijst die op voorhand wordt opgestuurd. Daarna maken we een afspraak waar een analyse gemaakt wordt. Samen stellen we dan een behandelingsplan op. De info die wordt gegeven komt vanuit persoonlijke inzichten en is wetenschappelijk onderbouwd.

  Er wordt gewerkt op een diervriendelijke wijze om wederzijds respect en vertrouwen op te bouwen. De nadruk ligt op het belonen van het gewenst gedrag Een gedragsprobleem kan voor beide partijen voor frustratie en teleurstelling zorgen, laat het niet escaleren en zoek tijdig hulp!

  Hond

  Voor wie is dit?

  • Dit is voor alle eigenaars die (gedrags)problemen ervaren bij hun hond
  • Dit is voor eigenaars die hieraan willen werken en weten dat hier tijd moet ingestoken worden
  • Dit is voor eigenaars die weten dat een “quick fix” niet de oplossing is
  • Dit is voor eigenaars die willen werken op een moderne en wetenschappelijke manier
  • Dit is voor eigenaars die het welzijn van hun hond belangrijk vinden
  • Dit is voor eigenaars die geen zin (meer) hebben om het zelf uit te zoeken en geen verandering boeken

  Praktische info

  • Je krijgt een vragenlijst opgestuurd. Dit zorgt ervoor dat ik een betere kijk krijg op de (leef)situatie van het dier
  • Tijdens het eerste consult wordt alles besproken en wordt er gezocht naar de oorzaak van het gedrag. Dit consult duurt ongeveer 1u30-2u
  • Je krijgt na dit consult en binnen de week een verslag opgestuurd van alles wat besproken werd zodat je iets hebt om op terug te vallen indien je het even niet meer weet.
  • Je krijgt toegang tot de online cursus lichaamstaal van de hond zodat jij een duidelijke kijk krijgt over hoe honden communiceren.
  • Opvolgconsulten zijn er om te kijken hoe alles verloopt, waar er aanpassingen nodig zijn of wanneer we verder kunnen gaan in de training. Dit duurt 45min-1u en wordt ingepland binnen de 4 weken na het laatste consult.
  • De opvolgconsulten kunnen in overleg eventueel online doorgaan
  Hond

  Wat is de investering?

  • 1e consult- €200
   • Online cursus “Hoe communiceert mijn hond”
   • Vragenlijst die je vooraf doorgestuurd krijgt zodat ik mij kan voorbereiden
   • Het consult  (1u30-2u)
   • Verslag achteraf
   • Excl km-vergoeding (€0.50/km)
  • Opvolging (45-60 min.) – €85
   • Het gebeurt zelden dat een gedragsprobleem na 1 of 2 sessies opgelost raakt.
   • In deze sessies gaan we de trainingen verder opgebouwd of op punt gezet, vragen worden beantwoord en we gaan verder kijken naar de noden van zowel hond als eigenaar.
   • Binnen de 4 weken na het vorige consult kan steeds een extra opvolgconsult ingepland worden!

  Door deze investering te maken zorg jij ervoor dat jij en jouw hond elkaar beter leren begrijpen.

  Het zorgt ervoor dat jullie (opnieuw) in harmonie kunnen samenleven.

  Het zorgt ervoor dat jullie (opnieuw) als beste vrienden door kunnen gaan.

  Hieronder de algemene voorwaarden. Wanneer je de betaling uitvoert, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

  • Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de gedragstherapeut en de cliënt en prevaleren op de algemene voorwaarden van de cliënt.
  • De gedragstherapeut zal iedere overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, waarbij het welzijn van het dier  het uitgangspunt is. De gedragstherapeut heeft evenwel een inspanningenverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.
  • De gedragstherapeut zal de cliënt en hond naar beste vermogen begeleiden.
  • Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de gedragstherapeut ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.
  • Iedere vorm van klacht, hetzij op de gedragstherapie, hetzij op de factuur dient de gedragstherapeut te bereiken per aangetekend schrijven uiterlijk binnen de 8 dagen na respectievelijk afloop van de therapie of ontvangst van de factuur.
  • Op alle geschillen met de gedragstherapeut is de Belgische wetgeving van toepassing. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.

  Adviezen, therapie en training

  • Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van zijn hond advies vragen aan de gedragstherapeut.
  • Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de gedragstherapeut.
  • Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragstherapeut. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
  • De gedragstherapeut kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden. Zoals hoger reeds vermeld heeft de gedragstherapeut enkel een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.
  • De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie of enige vorm van therapie onmogelijk blijkt.
  • De trainingen, zowel in de hondengedragspraktijk van de gedragstherapeut als daarbuiten, geschieden op eigen risico van de cliënt. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondengedragspraktijk of daarbuiten.
  • De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de BA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de hond.
  • Gemaakte afspraken tussen de gedragstherapeut en cliënt kunnen tot minimaal 2 werkdagen van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
  • De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig(2 werkdagen op voorhand) zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.
  • De cliënt is verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak binnen de 3 maand na het laatste consult. Indien dit niet gedaan wordt, en er werd vooruit betaald, kan het geld niet meer teruggevorderd worden.
  • Indien door ziekte of overmacht van de gedragstherapeut een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt de gedragstherapeut er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
  • Honden dewelke een gedragstherapeutische behandeling of training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekte middels gangbare periodieke inentingen via een dierenarts.
  • Alle door de gedragstherapeut versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of privé-training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut verveelvoudig openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
  • Betaling worden gedaan voor het consult plaats vind.
  • Bij niet-betaling voor het consult start, zal het consult niet doorgaan. Omdat het consult niet tijdig afgezegd werd, zal het volledige bedrag aangerekend worden, inclusief verplaatsingskosten indien deze gemaakt worden.
  • Bij niet-betaling op de vervaldag, uiterst 30 dagen na opmaak van de factuur, wordt de ganse schuldvordering onmiddellijk opeisbaar. Bij achterstallige betaling van meer dan één maand, te rekenen vanaf de vervaldag, wordt, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het bedrag van de factuur met 50 euro verhoogd per maand dat er niet betaald wordt.
  • Eventuele klachten op de factuur dienen de gedragstherapeut te bereiken per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen vanaf ontvangst van de factuur.
  • De algemene voorwaarden kunnen steeds aangepast worden.