Gedragstherapie

Katten zijn geweldige, maar vaak nog mis begrepen dieren. Steeds meer worden ze aanzien als een familielid, wat ervoor zorgt dat jij als eigenaar er ook aan wilt werken wanneer ze ongewenst gedrag vertonen. Want geloof mij, niet alleen jij maar ook jouw kat lijdt hieronder .

Jouw kat gaat niet buiten zijn kattenbak plassen om jou te pesten

Jouw kat gaat niet met de andere kat vechten omdat hij jaloers is

Jouw kat gaat jou niet aanvallen omdat hij kwaad is op jou.

Achter elk gedrag zit een reden. En je moet eerst die reden vinden voor je aan het gedrag kan werken.

 

Schrijf je in:

  Hoe kan ik jou helpen?

  Met mijn ervaring en wetenschappelijke achtergrond ga ik samen met jou gaan zoeken naar de oorzaak van het gedrag van jouw kat. Er wordt een vragenlijst ingevuld die ervoor zorgt dat ik een duidelijkere kijk krijg op de leefsituatie van jouw kat.

  Bij mij staat diervriendelijkheid centraal!

  kattengedrag

  Voor wie is dit?

  • Voor iedereen die gedragsproblemen ondervindt met zijn kat
  • Voor iedereen die op een diervriendelijke manier wilt werken aan het gedrag van zijn kat
  • Voor iedereen die een betere band wilt opbouwen met zijn kat
  • Voor iedereen die op een ontspannen manier wilt samenleven met zijn kat

  Prijzen

  • Gedragstherapie – €200
   • Vragenlijst
   • Online cursus lichaamstaal van de kat
   • Consult. Hier ga ik luisteren naar jouw verhaal, overlopen we de vragenlijst en kijken we naar een oplossing voor het gedrag.
   • Verslag achteraf
   • Exclusief km-vergoeding (€0.50/km)

   

  • Opvolging (1 uur) – €85
   • Binnen de 3 maand na het vorig consult vast te leggen
   • Na het laatste consult ben ik nog 3 maand beschikbaar voor 4 contact momenten via mail. Hierin kan je laten weten hoe alles gaat (goed of minder goed) of mocht je nog vragen hebben.
   • Dit kan in overleg ook online gedaan worden waardoor er geen km-vergoeding moet betaald worden
   • Exclusief km-vergoeding (€0.50/km)

  Schrijf je in:

    

   Hieronder kan je de algemene voorwaarden terug vinden. Wanneer je de betaling uitvoert, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

   • Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de gedragstherapeut en de cliënt en prevaleren op de algemene voorwaarden van de cliënt.
   • De gedragstherapeut zal iedere overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, waarbij het welzijn van het dier  het uitgangspunt is. De gedragstherapeut heeft evenwel een inspanningenverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.
   • De gedragstherapeut zal de cliënt en kat naar beste vermogen begeleiden.
   • Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de gedragstherapeut ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.
   • Iedere vorm van klacht, hetzij op de gedragstherapie, hetzij op de factuur dient de gedragstherapeut te bereiken per aangetekend schrijven uiterlijk binnen de 8 dagen na respectievelijk afloop van de therapie of ontvangst van de factuur/betaling.
   • Op alle geschillen met de gedragstherapeut is de Belgische wetgeving van toepassing. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.

   Adviezen, therapie en training

   • Een bezitter/eigenaar van een kat kan ten aanzien van het gedrag van zijn kat advies vragen aan de gedragstherapeut.
   • Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de gedragstherapeut.
   • Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragstherapeut. De bezitter/eigenaar van de kat blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar kat, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
   • De gedragstherapeut kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de kat. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden. Zoals hoger reeds vermeld heeft de gedragstherapeut enkel een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.
   • De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie of enige vorm van therapie onmogelijk blijkt.
   • De trainingen geschieden op eigen risico van de cliënt. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden.
   • De te trainen katten dienen te zijn meeverzekerd in de BA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de kat.
   • Gemaakte afspraken tussen de gedragstherapeut en cliënt kunnen tot minimaal 2 werkdagen van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
   • De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig(2werkdagen op voorhand) zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.
   • De cliënt is verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak binnen de 3 maand na het laatste consult. Indien dit niet gedaan wordt, en er werd vooruit betaald, kan het geld niet meer teruggevorderd worden.
   • Indien door ziekte of overmacht van de gedragstherapeut een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt de gedragstherapeut er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
   • Alle door de gedragstherapeut versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of privé-training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut verveelvoudig openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
   • Betaling worden gedaan voor het consult plaats vind.
   • Bij niet-betaling voor het consult start, zal het consult niet doorgaan. Omdat het consult niet tijdig afgezegd werd, zal het volledige bedrag aangerekend worden, inclusief verplaatsingskosten indien deze gemaakt worden.
   • Bij niet-betaling op de vervaldag, uiterst 30 dagen na opmaak van de factuur, wordt de ganse schuldvordering onmiddellijk opeisbaar. Bij achterstallige betaling van meer dan één maand, te rekenen vanaf de vervaldag, wordt, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het bedrag van de factuur met 50 euro verhoogd per maand dat er niet betaald wordt.
   • Eventuele klachten op de factuur/betaling dienen de gedragstherapeut te bereiken per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen vanaf ontvangst van de factuur.
   • De algemene voorwaarden kunnen steeds aangepast worden.